Catholic Church, Tarana

Parish: Tarana
Place Name: Tarana
Address: Saraswati Nagar, Tarana PO
Pin: 456665
Phone: 07369235123